5. Zhongguo Feng Penjing Exhibition, Nanjing, China

19. – 20. Oktober 2019